تاريخ روز : سه شنبه 23 مهر 1398

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

 

سهامداران محترم  

چنانچه نام کاربری  و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات سهامدار گردد ، هیچگونه مسئولیتی 

متوجه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش  نخواهد بود.
جهت ورود سهامداران :

1-  نام کاربری کد بورسی بوده  که شامل سه حرف و پنج عدد می باشد.

2-  بین حروف و عدد نباید فاصله باشد.

3-  رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی